Rada Osiedla LEŚNE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA RADY OSIEDLA

Siedziba Rady Osiedla LEŚNE, ul. 11 Listopada 15 (wejście od szczytu budynku).
tel. kom. 660 794 348660 794 348 ,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,Telefon: (skype): rada.osiedla.lesne

 

Kadencja obecnej Rady Osiedla LEŚNE trwa od 2019 do 2023 r. Osiedlowi Radni wybierani są przez mieszkańców w wyborach powszechnych. Swoje funkcje pełnią społecznie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia.
W bocznym menu znajdziecie Państwo skład naszej Rady  oraz terminy dyżurów Radnych Osiedla jak i Radnych Miasta.

Zakres działalności Rady Osiedla określa Statut Osiedla, którego fragmenty przedstawiamy poniżej.

 

"Rada Osiedla jest samorządową jednostką pomocniczą Miasta Bydgoszczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Statutu Miasta Bydgoszczy (Osiedle Leśne, uchwała Nr XLV/832/97 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 1997 r.).

Społeczność mieszkańców osiedla stanowi w myśl niniejszego statutu wspólnotę samorządową.

Samorząd osiedla jest demokratyczną formą samoorganizacji terytorialnej.

Uczestnikami społeczności osiedla są wszyscy jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje i osoby prawne działające na terenie osiedla bądź posiadające mienie w jego obszarze.

Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokajanie potrzeb wspólnoty jego mieszkańców i współpraca w tym zakresie z samorządem Miasta.

Do zakresu działania samorządu osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Bydgoszczy lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

W szczególności samorząd osiedla:
1) konsultuje i opiniuje przekazane przez organy Miasta istotne dla osiedla decyzje, zamierzenia i działania;
2) chroni jego środowisko naturalne i kulturowe;
3) zgłasza wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla;
4) wspiera i pobudza życie społeczne i kulturalne w osiedlu;
5) popiera i pobudza samopomoc społeczną;
6) współdziała z Policją, Strażą Miejską i innymi służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku w osiedlu;
7) współdziała z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, służby zdrowia i pomocy społecznej;
8) współdziała z administracją i właścicielami budynków i innych nieruchomości na terenie osiedla;
9) wspiera i inicjuje działania służące osiedlowej społeczności i jej integracji;
10) reprezentuje interesy społeczności mieszkańców wobec samorządowej i państwowej administracji oraz innych podmiotów;
11) realizuje zadania przejęte od Miasta i gospodaruje przekazanym mu mieniem;
12) współpracuje z radnymi danego okręgu wyborczego;
13) opiniuje propozycje zmian nazewnictwa ulic, placów, skwerów itp.;

Organy samorządu osiedla wyrażają stanowisko w formie uchwał, opinii, podjęcia decyzji lub złożenia wniosku.

Organami samorządu osiedlowego są rada osiedla i zarząd osiedla.

Kadencja organów samorządowych osiedla trwa 4 lata, licząc od dnia ukonstytuowania się rady osiedla - to jest od wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

Rada osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.

Rada osiedla działa kolegialnie pod kierunkiem przewodniczącego rady, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu. Przewodniczący rady osiedla organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.

W okresie kadencji członek rady osiedla legitymuje się legitymacją członka rady osiedla wystawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta. Członkowie rady osiedla utrzymują stałą więź z mieszkańcami osiedla, przyjmują zgłaszane postulaty i przedstawiają je organom osiedla do rozpatrzenia.

Do właściwości rady osiedla należy m.in. opiniowanie projektów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego osiedla. Opiniowanie zezwoleń na szczególne rodzaje działalności gospodarczej w obszarze osiedla zwłaszcza w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i współżycia społecznego, a także decyzji i działań z zakresu podstawowej infrastruktury osiedla: place zabaw, lodowiska, zieleńce, miejsca wypoczynku, kompleksy garaży, lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej, stacji benzynowych, targowisk, parkingów, punktów skupu surowców wtórnych, złomowiska i zakłady samochodowo-blacharskie a także punktów handlowych stałych i sezonowych, zakładów produkcyjnych i usługowych, które mogą powodować uciążliwość dla mieszkańców. Inicjowanie poprzez radnych swojego okręgu wyborczego uchwał Rady Miasta, w tym lokalnych przepisów porządkowych jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla;

Do podstawowych zadań zarządu osiedla należy:
a) bieżące kierowanie pracami samorządu osiedla,
b) przygotowanie materiałów na posiedzenia rady osiedla,
c) realizacja uchwał i wniosków rady osiedla,
d) przedkładanie radzie osiedla sprawozdań z całorocznej działalności,
e) w sprawach nie cierpiących zwłoki, przy niemożliwości zwołania rady osiedla, zarząd podejmuje decyzje w jej imieniu w oparciu o opinie komisji problemowych. Podjęte w tym trybie decyzje zarządu muszą uzyskać akceptację rady osiedla na najbliższym posiedzeniu.
Zarząd osiedla zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.


Samorząd osiedlowy jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym dla Samorządu Miasta (zwłaszcza radnych danego okręgu) we wszystkich sprawach dotyczących obszaru jego działania.

Rada Miasta nadzoruje działalność samorządu osiedlowego w zakresie jej zgodności z uchwałami Rady.

Organy Miasta są zobowiązane udzielać pomocy i wsparcia lokalnym osiedlowym inicjatywom
samorządowym, a w szczególności:
1) udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym i samoorganizującym samorządność osiedlową;
2) zapewnić pomieszczenie na siedzibę wybranej rady osiedla, jego niezbędne wyposażenie oraz pomoc materiałową konieczną do funkcjonowania samorządu osiedla;
3) współpracować z samorządem osiedla w zakresie bieżącej wymiany informacji dotyczących żywotnych spraw osiedla;
4) rozpatrywać opinie, wnioski i postulaty samorządu osiedlowego udzielając odpowiedzi w przedmiotowej sprawie;
5) przyjmować członków zarządu osiedli w sprawach osiedla przez kompetentnych pracowników Wydziałów UM poza kolejnością.

Bieżąca współpraca samorządu osiedla i samorządu Miasta realizowana powinna być w pierwszym rzędzie przez radnych danego okręgu wyborczego, w którego obszarze działa samorząd osiedlowy."